Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Kontrola Kuratorium Oświaty 22.06.2023

Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach w sprawie prawidłowości realizacji zadań dyrektora placówki.

Kontrola Kuratorium Oświaty 13.03.2020 r.

Kontrola Kuratorium Oświaty z Delegaturą w Gliwicach w sprawie zgodnośći z przepisami prawa oświatowego wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie organizacji zajęć wgrupie do pięciu osób lub indywidualnej lub indywidualnych oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 7.11.2011-30.11.2011

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 7.11.2011-30.11.2011 wsprawie

  1. prawidłowości  i rzetelności oblicznia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i  wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola Kuratorium Oświaty 05.01.2012 r.

Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie zaleceń pokontrolnych dot. realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontrola Kuratorium Oświaty 19.09.2011 r.

Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie zgodności działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego.

Kontrola Kuratorium Oświaty 11.05.2011 r.

Kontrola Kuratorium Oświaty z Delegaturą w Gliwicach 11.05.2011 r. w sprawie zgodności zobowizującymi przepisami wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Kontrola Kuratorium Oświaty 20.04.2010 r.

Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach w celu określenia zgodności z obowiązujacymi przepisami wydawanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów oraz przystapienia ucznia lub absolwenta do spradzianu lub egzaminu.

Ewaluacja całościowa zewnętrzna/Kuratorium Oświaty/15-22.10.2010

Ewaluacja całościowa zewnetrzna