Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  ul. Gierymskiego 1, 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice, reprezentowana przez dyrektora Agnieszkę Wilczyńską 

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach  oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz Miejskich jednostek organizacyjnych”, który jest dostępny pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego
lub w siedzibie Administratora.

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa „Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych”, które jest dostępne pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych
lub w siedzibie Administratora.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest:
Wioletta Dymek, tel. (32) 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) i lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie m.in.
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z późn. zm.
d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późn. zm.
e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z późn. zm.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.


Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
c. Firma świadcząca usługi w zakresie niszczenia (brakowania) dokumentacji.
d. Podmioty, które realizują zadania publiczne.

Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (o których mowa w pkt. 5 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w Kartach Indywidualnych – 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła
        się wizyta w Poradni.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, zgodnie
z okresem wskazanym przy udzielaniu danej zgody lub zgodnie z pkt 7.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody);
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody);
e. ograniczenia przetwarzania;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.
Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą
na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Wilczyńska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:53:05
Informację wprowadził do BIPDorota Pniowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-07-21 08:00:49
2Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-09-16 09:12:52
3Modyfikacja stronyDorota Pniowska2020-09-16 09:13:54