Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ppp.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ppp.bip.gliwice.eu

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data sporządzenia deklaracji:  2021-03-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP PPP  https://ppp.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Pniowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@ppp.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-05-69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego BIP PPP  https://ppp.bip.gliwice.eu/  lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego   BIP PPP   https://ppp.bip.gliwice.eu/ chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Gierymskiego 1

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Gierymskiego, jest przystosowane dla osób
    z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd dla wózków.

Informacja główna (recepcja) znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda dojeżdża do poziomu 1go piętra. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.
  2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Gierymskiego.

W windach zastosowano powiadomienia głosowe.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik recepcji).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników posługujących się językiem migowym (4 osoby) lub mailem sekretariat@ppp.gliwice.eu

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Wilczyńska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:53:05
Informację wprowadził do BIPDorota Pniowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:04:14
2nowaDorota Pniowska2020-09-16 08:51:23
3nowaDorota Pniowska2020-09-16 08:51:41
4nowaDorota Pniowska2020-09-16 09:13:04
5nowaDorota Pniowska2020-09-16 09:16:30
6nowaDorota Pniowska2021-03-23 09:37:39
7nowaDorota Pniowska2021-03-26 09:50:44
8nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:45:51
9nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:46:04
10nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:46:07
11nowaDorota Pniowska2021-03-29 14:47:37
12nowaDorota Pniowska2021-03-30 10:31:53
13nowaDorota Pniowska2021-03-30 10:46:54
14aktualizacja dostępnościDorota Pniowska2022-03-28 11:02:48
15aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-28 11:03:18
16aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-28 11:04:21
17aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:48:57
18aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:52:54
19aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:54:23
20aktualizacja dostępności 28.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:57:05
21aktualizacja dostępności 29.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-29 11:59:02
22aktualizacja dostępności 29.03.2022 r.Dorota Pniowska2022-03-30 12:13:59